Algemene voorwaarden van Dealcontrol B.V.

1. Dealcontrol B.V., gevestigd te Eindhoven (“DEALCONTROL”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht.

2. Alle opdrachten van cliënt (“Cliënt”) worden beschouwd als uitsluitend aan DEALCONTROL gegeven, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon binnen DEALCONTROL zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden in dit verband uitdrukkelijk uitgesloten.

3. DEALCONTROL verplicht zich tot geheimhouding van de van Cliënt in het kader van de opdracht verkregen informatie voor zover deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft. DEALCONTROL heeft het recht deze informatie uit te wisselen met derden die bij de opdracht zijn betrokken onder de voorwaarde dat deze derden een adequate geheimhoudingsverplichting zijn aangegaan.

4. Iedere aansprakelijkheid van DEALCONTROL is beperkt tot een bedrag van € 5.000,00 of, indien het in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van € 10.000,00. Aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade wordt door DEALCONTROL uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Cliënt vrijwaart DEALCONTROL ten aanzien van aanspraken van derden voorzover verband houdend met de opdracht.

6. Indien derden die in verband met de uitvoering van een opdracht van Cliënt worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid willen beperken, wordt de opdracht van Cliënt geacht mede te omvatten de bevoegdheid om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Cliënt te aanvaarden.

7. Indien de uitvoering van een opdracht van Cliënt meebrengt dat een derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal DEALCONTROL niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt.

8. Op de rechtsverhouding tussen DEALCONTROL en Cliënt is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter te Eindhoven zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen DEALCONTROL en een Cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

9. Niet alleen DEALCONTROL, maar ook alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht van Cliënt door DEALCONTROL zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers van DEALCONTROL, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij DEALCONTROL hebben verlaten.

10. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde dan ook jegens DEALCONTROL in verband met door DEALCONTROL verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval binnen één jaar.

11. Cliënt verplicht zich facturen van DEALCONTROL binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen op de in de factuur aangegeven bankrekening, bij gebreke waarvan Cliënt van rechtswege in verzuim is en een vertragingsrente verschuldigd is van 1% per maand. Verrichte werkzaamheden kunnen door DEALCONTROL te allen tijde tussentijds in rekening worden gebracht. DEALCONTROL is steeds gerechtigd van de Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De gefactureerde bedragen zijn netto.

Bel ons! +31 85 301 15 20

Neem contact op
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
DealControl